ସହାନୁଭୂତି

ପଢ଼ନ୍ତୁ

ସହାନୁଭୂତି

Add "ସହାନୁଭୂତି" in Odia to your vocabulary. ସହାନୁଭୂତି, nom.1 /ସହାନୁଭୂତି/ Examples of ସହାନୁଭୂତି Ind

ସେବିକା

ପଢ଼ନ୍ତୁ

ସେବିକା

Add "ସେବିକା" in Odia to your vocabulary. ସେବିକା, nom.1 /ସେବି-ka/ Examples of ସେବିକା Indefinite art

ସମ୍ମାନ

ପଢ଼ନ୍ତୁ

ସମ୍ମାନ

Add "ସମ୍ମାନ" in Odia to your vocabulary. ସମ୍ମାନ, nom.1 /ସମ୍ମାନ/ Examples of ସମ୍ମାନ Usage: ସେ ସମ୍ମାନ

ପ୍ରତିଷ୍ଠା

ପଢ଼ନ୍ତୁ

ପ୍ରତିଷ୍ଠା

Add "ପ୍ରତିଷ୍ଠା" in Odia to your vocabulary. ପ୍ରତିଷ୍ଠା, nom.1 /ପ୍ରତିଷ୍ଠା/ Examples of ପ୍ରତିଷ୍ଠା Usag

ଗୋଟିଏ ଭଲ Odia ନାମ

ପଢ଼ନ୍ତୁ

ଗୋଟିଏ ଭଲ Odia ନାମ

Learn new vocabulary from the Odia Library Book Series 23. Books in this series about what makes a g

ଗୋଟିଏ ଭଲ Odia ଇଭେଣ୍ଟ

ପଢ଼ନ୍ତୁ

ଗୋଟିଏ ଭଲ Odia ଇଭେଣ୍ଟ

Learn new vocabulary from the Odia Library Book Series 24. Books in this series about what makes a g

ଗୋଟିଏ ଭଲ ଘର

ପଢ଼ନ୍ତୁ

ଗୋଟିଏ ଭଲ ଘର

ଗୋଟିଏ ଘର... - ମୋର ପରିବାର ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ. Learn new vocabulary from the Odia Dictionary Series 2. A goo